Rachunkowość

Amortyzacja a Polski Ład

Amortyzacja a Polski Ład

Wraz z uchwaleniem przez Sejm 1 października ustaw dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych, wprowadzone zostały przepisy tzw. polskiego ładu.  Nie pozostał bez zmiany zakres amortyzacji budynków mieszkalnych. Zgodnie z art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji nie podlegają: 1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 2) budynki mieszkalne […]

Zeznania podatkowe 2020

ZEZNANIA PODATKOWE ZA 2020 ROK  Od dnia dzisiejszego można składać zeznania podatkowe za 2020 rok. Zeznania podatkowe są już dostępne w e-Urzędzie skarbowym. Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28,PIT-36, PIT-37, PIT-38. Do platformy zalogować się można poprzez: – Profil Zaufany – e – dowód – bankowość elektroniczną – dane podatkowe (PESEL/NIP, kwotę przychodu z rozliczenia […]

Księgowość tradycyjna czy online?

Księgowość to bardzo ważny aspekt w każdej firmie. Przedsiębiorca może prowadzić ją sam lub zdecydować się na oddelegowanie tego obowiązku do firmy zewnętrznej, najczęściej do biura rachunkowego. W dzisiejszym świecie, kiedy prawie całe nasze życie toczy się w internecie, być może warto rozważyć księgowość online. Czym różni się od tradycyjnej księgowości? Pod pojęciem księgowości internetowej […]

Odpowiedzialność kierownika jednostki, gdy księgi prowadzi biuro rachunkowe

Bardzo często zarząd spółki z o.o. decyduje się na przekazanie prowadzenia ksiąg rachunkowych do zewnętrznej jednostki. Czy zwalnia to kierownika jednostki z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości? Jak wynika z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Z 2019r. Poz. 351 ze zm.) kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią […]

Pełna księgowość – limit 2021

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o […]

Inwestycje długoterminowe jako pozycja bilansu

Inwestycje długoterminowe to składniki aktywów trwałych, utrzymywane przez jednostkę w okresie powyżej roku od dnia bilansowego w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. w szczególności są to nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości. Do inwestycji długoterminowych […]

Należności długoterminowe

Należności to prawo osoby fizycznej lub osoby prawnej do otrzymywania świadczenia w postaci środków pieniężnych w określonej kwocie i terminie wynikającym z zawartej wcześniej umowy. Należności można podzielić według kategorii m.in. ze względu na: -termin płatności – należności długoterminowe i krótkoterminowe, -stopień wymagalności – należności terminowe i przeterminowane, -obszar rozliczeń – należności krajowe i zagraniczne, […]

Korekta faktury – w starym czy nowym JPK?

Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania? Nowe zasady ewidencjonowania transakcji zaczęły obowiązywać z dniem 1 października. Mimo to wielu podatników ma wątpliwości, jak rozliczyć faktury korygujące, które zostały wystawione […]

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne bardzo często są dużym potencjałem dla firmy, gdyż posiadane licencje czy patenty mają ogromny wpływ na większą swobodę na rynku oraz szybszy rozwój. Czym są wartości niematerialne i prawne? Jaka jest ich wartość początkowa? Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, które przeznaczone […]

Kiedy należy wysyłać JPK_VAT?

Będą obowiązywać dwa warianty: JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie Nowy JPK wysyłasz: Przy rozliczeniu miesięcznym – do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli np. za październik do 25 listopada, a za listopad do 25 grudnia. Przy rozliczeniu kwartalnym wypełniasz tylko część ewidencyjną za pierwsze […]