Usługi

Sprawdź naszą ofertę.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Pełna księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem przepisów krajowych, jak i międzynarodowych (MSSF)
 • sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, w tym również skonsolidowane sprawozdania finansowe
 • sprawozdawczość statystyczna obejmująca wszelkie niezbędne sprawozdania okresowe do takich instytucji jak: Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, PFRON, KNF, NBP, PIP
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i wyciągów bankowych
 • ewidencja środków trwałych
 • inwentaryzacja okresowa

Uproszczona księgowość

 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • karty podatkowej
 • ryczałtu od przychodów zaewidencjonowanych

Doradztwo księgowe

 • wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, który ma określone skutki podatkowe,
 • wybór sposobu amortyzacji środków trwałych, który ma ogromne znaczenie dla osiąganych wyników finansowych,
 • wybór odpowiedniego wariantu ewidencji kosztów, który rzutuje na możliwość zarządzania tymi kosztami i ich optymalizacji
 • wybór metody ustalenia wyniku finansowego, który jest powiązany z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw
 • wybór formy opodatkowania dla osób upoważnionych do uproszczonej księgowości

Rachunkowość zarządcza

 • controlling
 • budżetowanie
 • analiza progu rentowności i strefy bezpieczeństwa dla działalności jedno i wieloasortymentowej
 • analiza finansowa (wskaźnikowa)
 • rachunek kosztów (pełnych, zmiennych, standardowych, działań i inne)
 • kalkulacja kosztów (prosta, współczynnikowa, procesowa, doliczeniowa)

OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA

Dla większości firm koszty pracy stawią największy udział w strukturze wydatków całego przedsiębiorstwa. Do kosztów pracy zalicza się nie tylko wynagrodzenia, ale również szereg pochodnych świadczeń, takich jak: składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia urlopowe, PFRON, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia chorobowe, ekwiwalenty urlopowe, wydatki na bhp i wiele innych.

Przepisy prawa związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników nie dość, że są bardzo skomplikowane to jeszcze bardzo często się zmieniają. Procesy związane z przebiegiem oraz rozliczeniem stosunku pracy podlegają systematycznym kontrolom prowadzonym przez różne instytucje takie jak: ZUS, US czy PIP. Za nieprawidłowości w tym obszarze grożą pracodawcy surowe kary finansowe. Aby sprostać tym zadaniom firmy zatrudniają dodatkowych pracowników, którzy generując dodatkowe koszty (nie tylko wynagrodzeń, ale też pochodne) albo korzystając z usług biur rachunkowych. W ten sposób wykonywane są jedynie podstawowe zadania kadrowo – płacowe, często jeszcze w oparciu o nieaktualną wiedzę wynikającą z portali internetowych.

Skąd to wiemy ? Od wielu lat szkolimy pracowników działów kadrowo – płacowych i przeprowadzamy audyty wewnętrzne w firmach, zatem mamy wiedzę jakie są najczęściej popełniane błędy, z czego wynikają i co najważniejsze – potrafimy je naprawić.

 • Poznamy potrzeby Twojej firmy i dostosujemy dostępne rozwiązania (w zakresie prawa i zarządzania) do potrzeb firmy, a nie na odwrót,
 • Pomożemy wybrać najbardziej optymalny system wynagradzania pracowników, dostosowany do specyfiki każdego stanowiska pracy,
 • Tworzymy i na bieżąco aktualizujemy regulaminy (pracy, wynagradzania, premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wewnętrzna procedura antymobbingowa i inne)
 • Prowadzimy akta osobowe i pozostałą dokumentację pracowniczą
 • Sporządzamy listy płac i rozliczamy listy płac
 • Sporządzamy deklaracje do ZUS (miesięczne i roczne)
 • Sporządzamy sprawozdania do GUS i US i innych instytucji publicznych
 • Przeprowadzamy oceny okresowe pracowników
 • Rozliczamy czas pracy i nieobecności
 • Rekrutujemy pracowników lub wspomagamy wewnętrzne procesy rekrutacji
 • Wspieramy pracodawców podczas kontroli z ZUS, PIP lub US
 • Układamy harmonogramy pracy
 • Przeprowadzamy audytu kadrowo – płacowe oraz audyty kompetencji zawodowych pracowników
 • Rozliczamy podróże służbowe i samochody (prywatne i firmowe)
 • Rozliczamy PFRON (zarówno w zakresie obowiązkowych wpłat, jak i dofinansowań do wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie dokumentacji)
 • Prowadzimy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Nadzorujemy terminy i obowiązki w zakresie okresowych badań lekarskich lub BHP Ustalamy i rozliczamy uprawnienia rodzicielskie
 • Organizujemy szkolenia dla pracowników
 • Współpracujemy ze związkami zawodowymi
 • Prowadzimy dokumentacje w Programie Płatnik
 • Organizujemy dokumentację związaną z zatrudnianiem cudzoziemców
 • Rozliczamy pracowników zatrudnionych poza granicami kraju
 • Rozliczamy umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menadżerskie, praktyki absolwenckie, umowy agencyjne i inne

OBSŁUGA PRAWNA

W jakich dziedzinach się specjalizujemy?

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Prawo podatkowe i karno-skarbowe
 • Prawo bankowe

Obawiasz się kosztów obsługi prawnej?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się w jaki sposób możesz korzystać z tych świadczeń nawet za darmo!

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Pisania indywidualnych opinii prawnych
 • Pisania pism procesowych przez adwokata
 • Reprezentowania przed sądami, prokuraturą, policją, izbą skarbową na mocy pełnomocnictwa procesowego przez adwokata
 • Sporządzania opinii przez biegłego sądowego w zakresie finansów przedsiębiorstw i podmiotów leczniczych do celów postępowania prowadzonego przez sąd, prokuraturę, policję lub urząd skarbowy w sprawach gospodarczych zarówno cywilnych jak i karnych
 • Uczestniczenie w mediacjach sądowych lub pozasądowych
 • Reprezentowanie w sporach z kontrahentami
 • Stałej i bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw
 • Analizy zgodności z prawem i optymalizacji prawnej różnego rodzaju umów i dokumentów
 • Sporządzania wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej od założenia do likwidacji firmy
 • Analiza prawna różnych form prowadzenia działalności gospodarczej

DORADZTWO PODATKOWE

W jaki sposób pomagamy?

 • Świadczymy usługi doradztwa podatkowego
 • Tworzymy indywidualne strategie i optymalizacje podatkowe dla przedsiębiorstw
 • Prowadzimy rozliczenia i sporządzamy deklaracje podatkowe
 • Przeprowadzamy audyty podatkowe
 • Uczestniczymy w postępowaniach podatkowych przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i sądami administracyjnymi

Dla właścicieli firm oraz podmiotów zarządzających posiadamy ofertę, która może w znacznym stopniu ograniczyć Twoją odpowiedzialność karną i karno – skarbową. Oferta polega na ubezpieczeniu, które w przypadku pojawienia się problemów karnych lub karno-skarbowych pokrywa m.in. koszty:

 • postępowania (w tym adwokata, opinii biegłych)
 • poniesione na zapłacenie mandatów, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych nałożonych w związku z zarzutami karno-skarbowymi (także związane z dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności)
 • poniesione na obronę dobrego imienia
 • odszkodowań wobec pracodawców/ mocodawców za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności służbowych

POZYSKIWANIE KAPITAŁU

Doradztwo kredytowe

Podstawowym produktem są kredyty bankowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla korporacji. A wśród nich:

 • Kredyty inwestycyjne na rozwój przedsiębiorstw
 • Kredyty obrotowe (linie odnawialne)
 • Kredyty hipoteczne

Dla klientów indywidualnych posiadamy ofertę:

 • kredytów gotówkowych na dowolny cel
 • kredytów hipotecznych
 • kredytów konsolidacyjnych

Ponadto w ramach usług bankowych oferujemy:

 • gwarancje bankowe
 • autodealing

Faktoring

W swojej ofercie posiadamy:

 • faktoring pełny
 • faktoring niepełny (z regresem)
 • faktoring mieszany,
 • faktoring dyskontowy
 • faktoring odsetkowy

Leasing

W ramach tego produktu posiadamy w ofercie:

 • leasing finansowy (kapitałowy)
 • leasing operacyjny (usługowy)
 • leasing zwrotny

Fundusze UE

Jeżeli masz innowacyjny pomysł na biznes, ale brakuje Ci środków, aby go sfinansować to fundusze europejskie są właśnie dla Ciebie.

 • Przygotujemy Biznes Plan
 • Przeanalizujemy dostępne i aktualne projekty i konkursy w których Twoja firma może ubiegać się o dofinansowanie
 • Przygotujemy wszelką niezbędną dokumentację do złożenia wniosku
 • Będziemy nadzorować każdy etap procedury konkursowej
 • Rozliczymy projekt i przygotujemy wszelkie sprawozdania do jego zakończenia

USŁUGI KONSULTINGOWE

Analizy finansowe

Audyty:

 • Audyt księgowy – badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych
 • Audyt finansowy – analiza metod pozyskiwania i wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwie, zarządzania majątkiem oraz optymalizacji kosztów
 • Audyt podatkowy – ustalenie bieżących zobowiązań podatkowych firmy, kontrola prawidłowości rozliczania podatków, optymalizacja podatkowa
 • Audyt kadrowo–płacowy – badanie prawidłowości prowadzenia spraw pracowniczych, dokumentacji pracowniczej, regulaminów wewnętrznych oraz wynagrodzeń
 • Audyt ZUS – kontrola prawidłowości rozliczeń z ZUS, korekty za okresy przeszłe, optymalizacja kosztów
 • Audyt kompetencji zawodowych pracowników – analiza możliwości wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych, potrzeb kadrowych oraz dostosowania kadr do strategii firmy

Biznesplany i plany naprawcze

Opinie indywidualne

Doradztwo biznesowe

Wyceny

SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE

 • Szkolenia i kursy tematyczne
 • Wynajem sal szkoleniowych