Amortyzacja a Polski Ład

Amortyzacja a Polski Ład

Wraz z uchwaleniem przez Sejm 1 października ustaw dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych, wprowadzone zostały przepisy tzw. polskiego ładu.  Nie pozostał bez zmiany zakres amortyzacji budynków mieszkalnych.

Zgodnie z art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji nie podlegają:

1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,

2) budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,

3) dzieła sztuki i eksponaty muzealne,

4) wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b dodatkowe przesłanki podlegania amortyzacji ust. 2 pkt 1 i 1a,

5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Wprowadzone zmiany w wyżej wymienionym artykule dotyczą punktu 2. Stanowi on o wykluczeniu z możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych wobec nieruchomości mieszkalnych. Nie ulegają zmianie sposoby amortyzacji nieruchomości użytkowych a odpisy z ich tytułu będą mogły być w dalszym ciągu uznawane za koszty podatkowe.

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązywać będą od 01.01.2023 roku, nie będzie możliwe uznanie za podatkowe koszty uzyskania przychodu wydatków występujących w ramach nabycia nieruchomości, wydzierżawianych nieruchomości czy wynajmowanych nieruchomości na podstawie umowy jak i również nabytych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przepis ten obowiązywać będzie zarówno w ramach podatku PIT jak i CIT, uniemożliwiając ominięcie tych ograniczeń poprzez przykładowo przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Wykluczenie amortyzacji może doprowadzić do zwiększonego zainteresowania podatników, których zmiana ta dotyczy, do zmiany wyboru sposobu opodatkowania. Brak możliwości odliczenia amortyzacji w koszty podatkowe, występuje także w ramach ryczałtu ewidencjonowanego.  Przy czym korzystniejsza dla przedsiębiorcy może okazać się stawka podatkowa.

W związku z powyższym przepisy polskiego ładu będą miały wpływ na spółki posiadające wszelkie aktywa nieruchomościowe. Brak uznania związanych z nimi wydatków jako koszty będzie miało odzwierciedlenie w kwocie podatku danej spółki. Jak dotąd przedsiębiorca mógł odliczyć od kwoty podatku naliczonego wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych.  Niezaprzeczalnie przekształcenie to będzie najbardziej dotkliwe nie tylko dla przedsiębiorstw wynajmujących mieszkania ale także dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność we własnym domu lub mieszkaniu.

W związku z powyższym przedsiębiorcy mogą korzystać z amortyzacji jako sposobu na wyższe koszty podatkowe do 1 stycznia 2023 roku.  Istotne jest jednak to, że aktywa nieruchomościowe muszą zostać nabyte lub wytworzone w dacie nie przekraczającej 1 stycznia 2022 roku.

Autor: Wiktoria Krawczykowska

Comments

Leave a comment