Program
Certyfikowany kurs Kadry i Płace

 1. Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne (8 godzin)
 • Szczegółowa analiza cech stosunku pracy, analiza porównawcza stosunku pracy i umów cywilnoprawnych na przykładach
 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Kontrakt menedżerski
 • Umowa agencyjna
 1. Dokumentacja pracownicza i regulaminy wewnętrzne (8 godzin)
 • Zasady prowadzenia obowiązkowej dokumentacji pracowniczej
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagradzania
 • Pozostałe regulaminy wewnątrzzakładowe wymagane przez przepisy prawa pracy
 1. Lista płac – warsztaty praktyczne (16 godzin)
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę, w tym zasady ustalania składników stałych i zmiennych za czas wykonywania pracy, za czas absencji z powodu urlopu, choroby i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy; zasady ustalania dodatków kodeksowych i regulaminowych
 • Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne – analiza zasad podlegania ubezpieczeniom społecznych i zdrowotnym w różnych formach umowy, zasady obliczania podstaw wymiaru składek i wysokości składek
 • Wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe i świadczenia z tytułu macierzyństwa
 • Podatek dochodowy, ulgi podatkowe i zwolnienia
 • Pozostałe obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń
 1. Czas pracy – warsztaty praktyczne (8 godzin)
 • Podstawowe definicje związane z czasem pracy
 • Norma i wymiar czasu pracy – ustalanie na podstawie przykładów
 • Okres rozliczeniowy – rodzaje, zasady wprowadzania i rozliczania czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych
 • Systemy czasu pracy – analiza i przykłady
 • System czasu pracy a okres rozliczeniowy – analiza powiązań
 • Ewidencja czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych – zasady, obliczanie i normy
 • Dyżur jako czas pracy
 • Przerwy w pracy
 • Prawo do odpoczynku
 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w porze nocnej
 • Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w interesie prywatnym lub publicznym i społecznym
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
 1. Ustanie stosunku pracy i świadectwo pracy (8 godzin)
 • Zasady rozwiązywania stosunku pracy przez pracownika i pracodawcę w każdej formie zawartej umowy i w różnych trybach
 • Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa – analiza przesłanek
 • Okresy wypowiedzenia i zasady ich ustalania w różnych formach umowy
 • Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia
 • Odszkodowania i odprawy
 • Wypowiedzenie warunków pracy i porozumienia zmieniające
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – możliwości i skutki finansowo – prawne
 • Obowiązki pracodawcy w razie rozwiązania umowy o pracę w trybie normalnym i trybie szczególnym
 • Przejęcie pracowników na podstawie art. 23’ kp.
 • Świadectwo pracy – zasady wypełniania warsztaty praktyczne
 1. Koszty pracy (4 godziny)
 • Czynniki wpływające na koszty pracy
 • Ustalanie zakładowego kosztu pracy
 • Koszty rotacji i absencji
 1. Uprawnienia rodzicielskie (4 godziny)
 • Z jakich możliwości związanych z czasem pracy mogą skorzystać rodzice (systemy czasu pracy, norma czasu pracy, przerwy w pracy, zwolnienia z pracy, usprawiedliwione nieobecności w pracy związane z rodzicielstwem, praca w porze nocnej, w niedziele i święta i w godzinach nadliczbowych)
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie
 • Świadczenia finansowe przysługujące pracownikom z tytułu rodzicielstwa
 1. Podróże służbowe i korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych (4 godziny)
 • Definicja podróży służbowej i określenie podróży służbowej w czasie pracy
 • Należności z tytułu podróży służbowych – zasady ustalania wysokości świadczeń oraz potrąceń publicznoprawnych z ich tytułu – warsztaty praktyczne
 • Zasady ustalania uprawnień z tytułu korzystania z samochodu do celów służbowych i konsekwencji składkowo – podatkowych z tego tytułu
 1. PFRON (4 godziny)
 • Ogólne zagadnienia na temat PFRON-u
 • Obowiązek odprowadzania wpłat do PFRON – kogo dotyczy i jak obliczyć należną wpłatę
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON – możliwości pozyskiwania
 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4 godziny)
 • Istota i cel funduszu, działalność socjalna pracodawcy – analiza najczęściej popełnianych błędów
 • Rodzaj pracodawcy a ZFŚS
 • Kryterium socjalne do ustalenia pomocy socjalnej dla pracowników
 • Osoby upoważnione do korzystania z opieki socjalnej pracowników, czyli w jaki sposób rodzina pracownika korzysta z funduszu socjalnego
 • Zasady ustalania liczby zatrudnionych do celów socjalnych – metoda uproszczona, chronologiczna i średnia arytmetyczna
 • Zasady ustalania wysokości odpisów na ZFŚS i terminów przekazywania
 • Rezygnacja z tworzenia ŻFŚS
 • Finansowanie ZFŚS – odpis podstawowy i odpisy fakultatywne
 • Ochrona świadczeń z ZFŚS
 • Ujęcie składkowe i podatkowe
 1. Rekrutacja pracowników (4 godziny)
 • Główne źródła rekrutacji pracowników – omówienie zalet i wad poszczególnych źródeł
 • Plan zatrudnienia
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Procedura rekrutacji i selekcji
 • Testy stosowane na rozmowach kwalifikacyjnych – przykłady
 • Dokumentacja pracownicza związana z rekrutacją zgodna z przepisami prawa
 1. Obsługa programu Płatnik (8 godzin) – warsztaty praktyczne w programie Płatnik
 • Dokumentacja ZUS – ogólne zasady
 • Ogólne funkcje programu Płatnik
 • Zasady generowania dokumentów zgłoszeniowych
 • Zasady generowania dokumentów rozliczeniowych
 • Zasady generowania korekt
 • Zasady tworzenia kartotek