Zaległy urlop za 2019 rok

Zaległy urlop za 2019 rok

Wrzesień miesiącem udzielenia zaległego urlopu za rok 2019!
Choć celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika, dlatego powinien być udzielany na bieżąco, zdarza się że pracodawca lub pracownik z pewnych względów nie jest w stanie udzielić lub wybrać urlopu w bieżącym roku kalendarzowym. Ponieważ przysługuje on w określonym wymiarze w każdym roku kalendarzowym, pierwszym granicznym terminem wykorzystania urlopu za dany rok jest upływ tego roku (art. 161 K.p.). Jednak na mocy art. 168 K.p. termin udzielenia zaległego urlopu za dany rok może jednak ulec przesunięciu do końca września następnego roku.
Należy podkreślić, że art. 168 K.p. posługuje się sformułowaniem “należy pracownikowi udzielić”, pracodawca nie naruszy więc tego przepisu, jeżeli zaległego urlopu za 2019 r. udzieli w ostatnim dniu września 2020 r., a jego wykorzystanie przesunie się na następny miesiąc.
Odpowiedzialność za urlopowe zaległości – kto ponosi!?
Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w wymaganych ustawowo terminach jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania terminów na udzielenie urlopu – bez względu na przyczyny takiego stanu rzeczy – ponosi wyłącznie pracodawca. To on będzie odpowiadał za skumulowanie urlopowych zaległości.

Comments

Leave a comment