Wypowiedzenie umowy a praca zdalna

Wypowiedzenie umowy a praca zdalna

Pandemia Covid-19 spowodowała, że w wielu miejscach pracy, w przypadku pracowników biurowych, praca zdalna stała się nierzadkim zjawiskiem. Przepisy tzw. tarcz antykryzysowych umożliwiły pracodawcy wprowadzenie formalnie trybu pracy zdalnej. W trybie pracy na odległość pracownik może pojawiać się w biurze – siedzibie pracodawcy np. raz, dwa razy w tygodniu, ale może też świadczyć pracę wyłącznie z domu. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie – w jakiej formie należy wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z różnych powodów nie zawsze będzie możliwe wezwanie pracownika do stawienia się w siedzibie pracodawcy i wręczenie mu dokumentu w trakcie bezpośredniego spotkania (mimo, że przepisy tzw. tarcz antykryzysowych dopuszczają taką możliwość).
Jak zatem można ten proces przeprowadzić?
Pracodawca powinien zadbać o wprowadzenie w przedsiębiorstwie Regulaminu pracy zdalnej. Taki regulamin określa podstawowe zasady świadczenia pracy zdalnej i rozwiewa szereg wątpliwości. Z punktu widzenia procesu rozwiązywania umowy o pracę, regulamin określa m.in. w jakich godzinach pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy i w jakiej formie odbywa się dwustronna komunikacja.
Jeśli tej jednostronnej czynności prawnej dokonuje pracodawca, to powinien przestrzegać reguł Kodeksu Pracy, czyli między innymi zachować formę pisemną. Forma pisemna czynności prawnej jest zachowana, jeśli na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli zostanie złożony własnoręczny podpis. Dziś jednak mamy do dyspozycji szereg rozwiązań technologicznych. Jednym z nich jest podpis elektroniczny.
• podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny,
• bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania tego podpisu elektronicznego i danych służących do składania tego podpisu, powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,
• certyfikat jest elektronicznym zaświadczeniem, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.
A zatem bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. Są to skutki tożsame ze złożeniem podpisu odręcznego.
Omówione powyżej możliwości oraz odpowiedni Regulamin pracy zdalnej obowiązujący w zakładzie pracodawcy dopuszczają wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą e-maila, pod warunkiem, że strona wypowiadająca opatrzy swoje oświadczenie bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dodatkowo, jeżeli e-mail taki zostanie wysłany w godzinach wskazanych w Regulaminie pracy zdalnej jako godziny pozostawania w dyspozycji pracodawcy, to przyjmuje się, że od tego momentu zaczyna biec okres wypowiedzenia przewidziany w umowie i/lub przepisach.
Jest też druga możliwość skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę na odległość – przesłanie dokumentu wypowiedzenia zawierającego odręczny podpis pracodawcy tradycyjną pocztą, listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzaniem odbioru. Wypowiedzenie umowy o pracę zostaje uznane za prawidłowo doręczone w momencie odbioru przesyłki przez adresata lub inną osobę do tego upoważnioną. W przypadku braku odbioru przez pracownika listu poleconego uznaje się, że została ona doręczona po jej drugim awizowaniu przez operatora pocztowego.
Co w sytuacji kiedy wypowiemy umowę o pracę za pomocą e-mail, ale bez opatrzenia oświadczenia bezpiecznym podpisem elektronicznym?
W przypadku gdy np. pracodawca lub osoba go reprezentująca, prześle skan dokumentu wypowiadającego umowę opatrzonego podpisem pracodawcy, forma ta jest skuteczna, ale niezgodna z przepisami prawa dotyczącymi pisemnej formy wypowiedzenia. Oznacza to, że dochodzi do rozwiązania umowy o pracę, jednak w związku z naruszeniem przepisów prawa, pracownikowi będzie przysługiwać roszczenie o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie pracy oraz odszkodowanie. Pracodawca musi się liczyć z uwzględnieniem przez sąd pracy roszczeń pracownika, o ile wystąpi on o ich zasądzenie na drogę sądową. Termin złożenia odwołania zaczyna swój bieg od dnia dostarczenia pracownikowi wiadomości mailowej w taki sposób, że miał on możliwość zapoznania się z jej treścią.

Comments

Leave a comment