Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – możliwości i skutki finansowo – prawne