Zasady ustalania liczby zatrudnionych do celów socjalnych – metoda uproszczona, chronologiczna i średnia arytmetyczna