Z jakich możliwości związanych z czasem pracy mogą skorzystać rodzice (systemy czasu pracy, norma czasu pracy, przerwy w pracy, zwolnienia z pracy, usprawiedliwione nieobecności w pracy związane z rodzicielstwem, praca w porze nocnej, w niedziele i święta i w godzinach nadliczbowych)