Kierownik działu kadr i płac

Kierownik działu kadr i płac

Program szkolenia:

Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne
Dokumentacja pracownicza i regulaminy wewnętrzne
Czas pracy
Ustanie stosunku pracy i świadectwo pracy
Uprawnienia rodzicielskie
Podróże służbowe
Obsługa programu Płatnik
Obliczanie wynagrodzenia brutto
Obliczanie wynagrodzenia netto
Lista płac – warsztaty praktyczne
Koszty pracy
PFRON
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
ZFŚŚ
Odpowiedzialność majątkowa, porządkowa i dyscyplinarna pracowników
Systemy wynagradzania pracowników