Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Spółki komandytowe podatnikami CIT? – Finlaw

Spółki komandytowe podatnikami CIT?

Spółki komandytowe podatnikami CIT?

Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne zostaną objęte zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym CIT – wynika z projektu nowelizacji, który przedstawiło Ministerstwo Finansów. Szacuje się, że zmiana przyniesie budżetowi państwa ok. 2 mld zł w pierwszym roku obowiązywania.
„Projekt przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
W praktyce regulacje nie obejmą spółek jawnych, w przypadku których tożsamość wszystkich wspólników spółki, którzy są podatnikami podatku dochodowego (osoby fizyczne lub prawne), będzie ujawniona właściwemu urzędowi skarbowemu.
Jak tłumaczy resort finansów, w przypadku spółek komandytowych, w których powiązania pomiędzy wspólnikami nie wskazują na „cel optymalizacyjny” ich utworzenia, przewidziano zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym komandytariuszy takich spółek. W konsekwencji efektywne opodatkowanie dochodów komandytariuszy z udziału w zyskach spółki komandytowej, opodatkowanej stawką CIT na poziomie 9 proc. uzyskanych dochodów, ma pozostać porównywalne do obecnego poziomu.
„Dodatkowo w ramach projektowanych regulacji przewidziano wyłączenie z zakresu stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów komandytariusza osiągniętych z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru” – wskazują projektodawcy.
Zmiany mają dotyczyć w praktyce ok. 70 tys. spółek komandytowych i spółek jawnych. Ministerstwo Finansów zakłada, że podatek CIT wykazywać będzie ok. 10,1 tys. nowych podatników, co ma przynieść w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów niecałe 2 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych.
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 września 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Comments

Leave a comment