Spółka komandytowa

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej, natomiast posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.
Przykład:
Ta forma prowadzenia działalności jest dobrym rozwiązaniem dla wspólników, z których jeden angażuje się w sprawy spółki, a drugi chce jedynie zapewnić wkład finansowy.
Spółka komandytowa tworzona jest przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komandytariuszem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a drugi komplementariuszem, odpowiadającym za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, czyli całym swoim majątkiem.
Jak założyć taką spółkę?
Aby założyć spółkę komandytową konieczne jest:
✓ zawarcie umowy spółki przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi – komandytariuszem
✓ zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
Umowa spółki komandytowej powinna zawierać co najmniej:
• firmę i siedzibę spółki
• przedmiot działalności spółki
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
• oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość
• sumę komandytową
❗️ Wniesienie wkładu jest obowiązkiem każdego wspólnika i umowa spółki nie może zwalniać żadnego wspólnika z tego obowiązku.
Nazwa spółki
Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego, kilku lub wszystkich komplementariuszy z dodatkiem „spółka komandytowa” lub skrótem „sp. k.”.
Rozwiązanie spółki
Rozwiązanie spółki polega na tym, że wspólników przestaje wiązać dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Po podjęciu decyzji o rozwiązaniu spółki celem wspólników powinno być zakończenie i podsumowanie prowadzonej działalności oraz rozliczenie zysków i strat poniesionych przez spółkę.

Comments

Leave a comment