Praca zdalna a kodeks pracy

Praca zdalna a kodeks pracy

Zmiany w Kodeksie pracy w 2021 roku❗️

Trwają prace nad projektem, który ma wprowadzić regulacje dotyczące pracy zdalnej! Będą miały one charakter bardziej doprecyzowujący, natomiast warto wymienić pare istotnych kwestii, które ulegną zmianie. Między innymi są to:
1. Miejsce pracy
Pracodawca będzie musiał wiedzieć skąd pracownik wykonuje pracę i wyrazić na to zgodę. W związku z tym nie będzie możliwe, aby pracownik sam wybierał miejsce pracy, bez zgody pracodawcy.
2. Zlecenie pracownikowi pracy zdalnej będzie możliwe: w trzech przypadkach:
– podczas stanu nadzwyczajnego
– podczas stanu zagrożenia epidemicznego
– podczas stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu
3. Uwzględnienie prośby pracownika o pracę zdalną
Pracownik będzie miał prawo do złożenia wniosku o pracę zdalną w sytuacji, gdy sprawuje on opiekę nad innym członkiem rodziny, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub też orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do tej pory taką możliwość miał:
– pracownik wychowujący dziecko do ukończenia 4 roku życia
– pracownik posiadający dziecko z zaświadczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu
– pracownik posiadający dziecko, które otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
4. Koszty pracy zdalnej
Niestety, nowa wersja projektu nie zawiera informacji o pokrywaniu kosztów, które ponosi pracowik wykonując pracę zdalną. Zasady rozliczenia mają zawierać przepisy wewnątrzzakładowe. Jednak w nowej, doprecyzowanej wersji projektu pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny, wysokość ustalana jest z pracodawcą.
5. Ochrona danych osobowych
To pracodawca będzie ustalał procedury ochrony danych osobowych przyjmowanych na potrzeby pracy zdalnej. Inaczej niż było to wcześniej – poprzednia wersja projektu nowelizacji zobowiązywała pracodawcę do określenia zasad ochrony danych przekazywanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną oraz przeprowadzania, w miarę potrzeb, instruktażu i szkolenia w tym zakresie.
6. Ocena ryzyka zawodowego
Nowe zapisy projektu wskazują, że obowiązkiem pracodawcy ma być uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego uwarunkowań psychospołecznych pracy zdalnej. Pod uwagę brana będzie między innymi alienacja pracownika w zespole – związana zarówno ze współpracownikami, jak i przełożonymi.
7. Praca zdalna od czasu do czasu
W nowej wersji projektu przedstawiono możliwość wykonywania obowiązków pracowniczych zdalnie przez 24 dni w ciągu roku. Pierwotnie zakładano, że będzie to zaledwie 12 dni.
Projekt nowych zmian i przepisów ma zostać przyjęty w III kwartale 2021 roku

Comments

Leave a comment