Nowe limity podatkowe

Nowe limity podatkowe

NOWE LIMITY PODATKOWE NA 2021 ROK

★ Jednorazowa amortyzacja w 2021 roku
Z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych może skorzystać przedsiębiorca, który jest małym podatnikiem, dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, ale także podatnik podatków dochodowych, który chce dokonać jednorazowego odpisu dla środków trwałych z grup 3-8 KŚT. Należy pamiętać o wykluczeniu z tego prawa samochodów osobowych. Kwota limitu w roku podatkowym to 50 000 euro. Po przeliczeniu przy zastosowaniu średniego kursu euro, który ogłaszany jest przez Narodowy Bank Polski, kwota przysługująca przedsiębiorcy w ramach jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2021 roku wynosi
226 000 zł. Warto pamiętać, że podatnik podatków PIT i CIT ma także prawo uwzględnić jednorazowo w koszty odpis amortyzacyjny (w wartości nieprzekraczającej 100 000 zł) w przypadku nabycia środków trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT, które są fabrycznie nowe.
★ Mały podatnik w 2021 roku
Aby móc należeć do grona małych podatników przedsiębiorca nie może osiągać przychodów ze sprzedaży większych niż
2 000 000 euro (po przeliczeniu na złote). Po przeliczeniu według średniego kursu euro limit PIT i CIT dla małego podatnika w bieżącym roku to 9 031 000 zł.
★ Limit VAT w 2021 roku
Zaliczenie przedsiębiorcy do miana małego podatnika VAT wymaga zmieszczenia się w limitach podatkowych, przedsiębiorca prowadzący określony rodzaj działalności gospodarczej jak i ten, który w trakcie roku podatkowego rozpoczął czynności opodatkowane VAT a kwota z ich sprzedaży nie przekroczy 5 418 000 zł lub 203 000 zł w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. W bieżącym roku ustawa o VAT rozszerza listę przedsiębiorstw mających prawo zostać małym podatnikiem VAT (np. o przedsiębiorstwo maklerskie), jeśli wartość wynagrodzenia za świadczone usługi nie była większa niż 203 000 zł w poprzednim roku podatkowym.
★ Limit ryczałt w 2021 roku
Ryczałt jako forma opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych przysługuje podatnikom, których przychody z samodzielnie prowadzonej działalności nie były wyższe niż 2 000 000 euro (9 030 600 zł), uzyskali przychody tylko z działalności w ramach prowadzenia spółki i ich przychody również nie przekroczyły 2 000 000 euro (9 030600 zł). Taki sam limit obowiązuje w ramach kwartalnych wpłat ryczałtu, czyli 9 030 600 zł.

Comments

Leave a comment