Jak skutecznie podwyższyć alimenty?

Jak skutecznie podwyższyć alimenty?

Jak skutecznie podwyższyć alimenty?

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś podwyższyć alimenty na swoje dziecko, to musisz wiedzieć o dwóch istotnych warunkach. Pierwszy to istnienie obowiązku alimentacyjnego, stwierdzonego orzeczeniem sądu albo w zawartej umowie regulującej tenże obowiązek.   Drugi warunek konieczny do spełnienia jest tzw. zmiana stosunków.
Co przez to należy rozumieć? Za taką zmianę można uznać zwiększenie się możliwości zarobkowych (np. wzrost wynagrodzenia za pracę, lub zmniejszenie się zobowiązań finansowych np. spłata kredytu) lub majątkowych (np. nabycie spadku, dochód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości budynkowej) zobowiązanego do zapłaty alimentów. Zmianą stosunków jest też zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju wydatki, które jako rodzic musisz ponieść, a które nie istniały lub istniały, ale w znacznie niższej wysokości. Przykładowo za usprawiedliwiony wzrost potrzeb dziecka można uznać rozpoczęcie studiów przez uprawnione do alimentów dziecko, w innym mieście i pojawienie się w związku z tym kosztów wynajmu pokoju w akademiku. Innym przykładem może być pojawienie się u dziecka choroby, która wymaga dodatkowych nakładów finansowych na opiekę specjalistyczną czy zakup leków.                                                 Sądy w swoim orzecznictwie wskazują, że również znaczny upływ czasy od chwili ostatniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego pozwanego wobec małoletniego, który to spowodował wzrost usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz pociągnął za sobą wzrost kosztów jego utrzymania będzie taką przesłanką.                                                                                 Okolicznością obciążającą zobowiązanego rodzica może być fakt, iż pozwany zaprzestał partycypacji, poza płaconymi alimentami, w innych kosztach utrzymania dziecka, takich jak wydatki dnia codziennego, wydatki okolicznościowe (kupno ubrań), czy opłaty za wizyty lekarskie.

 Ile razy można żądać podwyższenia alimentów? Nie ma w prawie określonego limitu, zatem za każdym razem, gdy nastąpi zmiana stosunków.

Co należy zrobić, aby podwyższyć alimenty? Jeżeli zwrócenie się do zobowiązanego o podwyższenie alimentów na dziecko nie przyniesie oczekiwanego efektu, to możemy wystąpić do sądu z powództwem o podwyższenie alimentów.

Co powinnam/powinienem wiedzieć o złożeniu pozwu o podwyższenie alimentów?   Pozew taki składa przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) w imieniu uprawnionego dziecka albo samo pełnoletnie dziecko. Taki pozew składa się do wydziału ds. rodziny i nieletnich sądu rejonowego, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania uprawniony z alimentów (dziecko) lub zobowiązany rodzic. Pozew taki zgodnie z art. 96 ust 1. Pk.2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych będzie wolny od opłat.

Co powinien zawierać taki pozew?

 • określenie stron (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania powoda i pozwanego)
 • wskazanie wartości przedmiotu sporu (w sprawach o podwyższenie alimentów będzie to różnica między zasądzonymi alimentami, a kwotą, którą żądamy, pomnożoną przez 12 miesięcy)
 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego pozew jest wnoszony
 • nazwę „Pozew o podwyższenie alimentów”
 • określenie naszych żądań (kwotę dochodzonych alimentów, ponadto można żądać np., wydania wyroku zaocznego, w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawę i niezłożenia przez niego odpowiedzi na pozew)
 • wskazanie podstawy istnienia obowiązku alimentacyjnego (np. Wyrok sądu XX o sygn., akt. xyz)
 • uzasadnienie (a w nim argumentacja za zmianą wysokości zasądzonych alimentów, z wykazaniem dowodów na jej poparcie)
 • podpis przedstawiciela ustawowego powoda bądź (pełnoletniego) powoda,
 • wykaz załączników.

Co może stanowić dowód w sprawie o podwyższenie alimentów?  Dowodem mogą być np., potwierdzenia przelewu na czesne w szkole prywatnej dziecka, faktury za media (ogrzewanie, prąd, woda, śmieci), zaświadczenie o dostaniu się na studia, rachunki za telefon itd.

Autor artykułu: Michał Poradzisz 

 

 

 

Poniżej znajdą państwo przykładowy wzór pozwu o podwyższenie alimentów.

 

Miejscowość i data

Sąd Rejonowy

w ……………….

Wydział ……. Rodzinny i Nieletnich

 

 

Powód: małoletni/nia XXXX numer pesel:XXXXX

Reprezentowana/ny przez przedstawicielkę/la ustawową,

matkę XXXXXXX

adres zamieszkania

 

Pozwany:  XXXXXX  (adres zamieszkania)

 

Wartość przedmiotu sporu: 

 

Pozew

 o podwyższenie alimentów

z wnioskiem o  udzielenie zabezpieczenia

 

W imieniu małoletniej powódki XYZ wnoszę o:

 

Podwyższenie alimentów ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w………….z dnia ………….r., o sygn., akt………., płaconych przez pozwanego na rzecz małoletniej powódki, z kwoty ………miesięcznie  do kwoty …….. miesięcznie, przy czym alimenty te mają być płatne z góry, poczynając od dnia wniesienia pozwu do 10-tego dnia każdego kolejnego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek opóźnienia terminu płatności którejkolwiek z rat, do rąk ……. ..

 

Ponadto wnoszę o:

 1. o dopuszczenie dowodów:

–   z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu pozwu, na okoliczność jak wyżej

 1. Przeprowadzenie rozprawy i rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej.
 2.  Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
 3.  Wydanie wyroku zaocznego, w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawę i niezłożenia przez niego odpowiedzi na pozew.

 

Jednocześnie wskazuję, że roszczenia z tytułu poszczególnych podwyższonych kwot alimentów staną się wymagalne z 10 dniem każdego następującego miesiąca, począwszy od dnia wniesienia pozwu

         Wnoszę również o udzielenie zabezpieczania roszczenia poprzez zobowiązanie pozwanego …………..do zapłaty na rzecz małoletniej powódki ……..- na czas trwania niniejszego postępowania sądowego, począwszy od dnia wniesienia pozwu do dnia prawomocnego zakończenia procesu – kwot po ……….. złotych miesięcznie, a to w miejsce kwoty ………złotych, zasądzonej wyżej wymienionym wyrokiem w sprawie o sygnaturze akt ……….przy czym kwoty te mają być płatne z góry do 10-tego dnia każdego kolejnego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek opóźnienia terminu płatności którejkolwiek z rat,  do rąk ……- matki małoletniej powódki.

Uzasadnienie

         Uzasadnienie powinno przedstawiać argumentację za zmianą wysokości zasądzonych alimentów z wykazaniem dowodów na jej poparcie, podpis przedstawiciela ustawowego powoda bądź (pełnoletniego) powoda, a także wykaz  załączników.

 

Comments

Leave a comment