Czynny żal podatnika

Czynny żal podatnika

► Co nazywamy czynnym żalem?
Dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Dotyczy to osób, które przykładowo popełniły błąd w rozliczeniu podatkowym lub nie dopełniły ciążącego na nich obowiązku. Jeśli czynny żal okaże się skuteczny, wówczas można będzie uniknąć kary.
Czynny żal powinien mieć formę pisemną lub ewentualnie zostać złożony ustnie do protokołu. Dokument można dostarczyć poprzez wizytę w urzędzie, listownie lub elektronicznie.
Powinien zawierać informacje takie jak:
– kto składa czynny żal?
– adresat pisma
– charakter czynu wraz z okolicznościami
– inne osoby, które uczestniczyły w popełnionym czynie
– czy podatnik zamierza naprawić błąd
– podpisy wszystkich współsprawców
► Podatnik może złożyć czynny żal na przykładowo jeśli:
• nie złożył zeznania podatkowego w terminie
• nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe
• nierzetelnie wystawiał faktury
• zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej
• wyłudził zwrot należności celnej
► Kiedy nie można skorzystać z czynnego żalu?
– gdy sprawca został wezwany w sprawie popełnionego czynu lub organ podatkowy udokumentował już popełnienie czynu
– gdy sprawca jest w trakcie postępowania kontrolnego
– gdy sprawca polecił komuś wykonanie czynu zabronionego lub nakłaniał do tego inną osobę

Comments

Leave a comment