Błędy w sporządzonym sprawozdaniu finansowym

Błędy w sporządzonym sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone, ale jeszcze nie zatwierdzone.
Jeżeli jednostka sporządziła roczne sprawozdanie finansowe, ale jeszcze go nie zatwierdziła, to w sytuacji kiedy otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.
  • Sprawozdanie finansowe już zatwierdzone.
– W przypadku gdy, jednostka otrzymała istotne informacje po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego,
w którym informacje te otrzymała.
  • Co w przypadku gdy błąd został popełniony w jeszcze wcześniejszych latach obrotowych?
– W takiej sytuacji zgodnie z art. 54 ustawy o rachunkowości, jeżeli błąd ten powoduje, iż sprawozdanie finansowe za rok lub lata poprzednie nie spełnia podstawowych cech tj. rzetelność
i jasność sytuacji majątkowej, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”. Korekta tego błędu ewidencjonowana jest w korespondencji z kontem 82 “Rozliczenie wyniku finansowego”.

Comments

Leave a comment