PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

1. Zakres zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniających nowe Dyrektywy UE

 • Przyczyny nowelizacji
 • Główne kierunki zmian
 • Zamówienia mieszane
 • Planowanie zamówień i szacowanie wartości zamówień
 • Opis przedmiotu zamówienia- nowe regulacje

2. Zagadnienia wstępne o charakterze ogólnym

3. Ocena wykonawcy

 • Zmiany w przesłankach wykluczenia wykonawcy, w tym nowe przesłanki wykluczenia, tzw. procedura self-cleaning,
 • Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ustalenie maksymalnego poziomu przychodu, konflikt interesów wykonawcy,
 • Dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia

4. Zmiany w trybach udzielania zamówienia

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Definicja najkorzystniejszej oferty
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • Rażąco niska cena
 • Kryteria oceny oferty
 • Potencjał innego podmiotu
 • Uzupełnianie dokumentów
 • Wnoszenie i zwrot wadium

5. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

6. Podsumowanie tj. dyskusja dotycząca problematyki prawa zamówień publicznych i odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników szkolenia

Szkolenie prowadzi radca prawny Agata Koba