Pełna księgowość

Obsługa pełnej księgowości przez Instytut FinLaw obejmuje miedzy innymi:

§ prowadzenie ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem przepisów krajowych, jak i międzynarodowych (MSSF)

§ sprawozdawczość finansową przedsiębiorstw, w tym również skonsolidowane sprawozdania finansowe

§ sprawozdawczość statystyczną obejmującą wszelkie niezbędne sprawozdania okresowe do takich instytucji jak: Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, PFRON, KNF, NBP, PIP

§ prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i wyciągów bankowych

§ ewidencja środków trwałych

§ inwentaryzacja okresowa

Uproszczona księgowość

Dla firm, które nie są zobowiązane przepisami do prowadzenia pełnej księgowości oferujemy usługi w kresie księgowości uproszczonej dostępnej w formie:

§ prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

§ karty podatkowej

§ ryczałtu od przychodów zaewidencjonowanych

Doradztwo księgowe

Rachunkowość finansowa to dziedzina ściśle obwarowana licznymi i skomplikowanymi przepisami prawa, które z jednak strony stanowią dla przedsiębiorcy ustawowy przymus prowadzenia określonych rozliczeń, a z drugiej dają pewną swobodę w wyborze sposobu dokonywania tych rozliczeń. Decyzje związane z księgowością jakie dotyczą przedsiębiorców zaczynają się już na etapie otwierania firmy i towarzyszą przedsiębiorcy przez cały okres jej prowadzenia. Obejmują między innymi takie obszary jak:

§ wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, który ma określone skutki podatkowe,

§ wybór sposobu amortyzacji środków trwałych, który ma ogromne znaczenie dla osiąganych wyników finansowych,

§ wybór odpowiedniego wariantu ewidencji kosztów, który rzutuje na możliwość zarządzania tymi kosztami i ich optymalizacji

§ wybór metody ustalenia wyniku finansowego, który jest powiązany z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw

§ wybór formy opodatkowania dla osób upoważnionych do uproszczonej księgowości

… te i inne dylematy stoją przed każdym przedsiębiorcą.

My nie szukamy najprostszych rozwiązań, tylko najbardziej optymalnych dla każdej firmy i dostarczmy wiedzy z rachunkowości, która ułatwia prowadzenie biznesu!

Rachunkowość zarządcza

Informacje wynikające bezpośrednio z ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych spełniają jedynie pomocniczą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aby podejmować właściwe decyzje finansowe należy umieć właściwie przetwarzać te informacje i je interpretować. Funkcjonujące na rynku biura rachunkowe tego nie robią dla swoich klientów, nie tylko dlatego, że nie wynika to z przepisów, ale przede wszystkim dlatego, że nie potrafią. Dla nas sprawozdanie finansowe Twojej firmy to nie tylko tabelki, które pokazują to co się wydarzyło w przeszłości, lecz narzędzie do zarządzania kosztami, budowania planów krótko i długookresowych i przede wszystkim analizy podstawowych wskaźników, które spowodują, że Twoja firma będzie efektywniej funkcjonowała w przyszłości!

W tym celu wykorzystujemy między innymi takie narzędzia jak:

·         controlling

·         budżetowanie

·         analiza progu rentowności i strefy bezpieczeństwa dla działalności jedno i wieloasortymentowej

·         analiza finansowa (wskaźnikowa)

·         rachunek kosztów (pełnych, zmiennych, standardowych, działań i inne)

·         kalkulacja kosztów (prosta, współczynnikowa, procesowa, doliczeniowa)