Szykują się zmiany w KSH

Od 1 stycznia 2019 r. czeka nas nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych. Do najważniejszych mian można zaliczyć:

  • do zarządu spółki partnerskiej będzie można powołać osoby niebędące jej partnerem;
  • doprecyzowane zostanie pojęcie "dzień dywidendy" w odniesieniu do spółek z o.o. (jest nim dzień powzięcia uchwały o podziale zysku, jeżeli uchwała nie stanowi inaczej);
  • doprecyzowane zostaną reguły zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych w poczet dywidendy w roku obrotowym, w którym spółka poniosła stratę (zaliczki są zwracane w całości, jeżeli spółka ma stratę lub w wysokości nadwyżki zaliczek nad osiągniętym zyskiem);
  • zostanie jednoznacznie wskazane komu i w jaki sposób członkowie rady nadzorczej oraz zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji (wspólnikom lub radzie nadzorczej/akcjonariuszom (określa ją umowa spółki, uchwała o likwidacji lub orzeczenie sądu); Wprowadzona zmiana może utrudnić np. prezesowi zarządu opuszczenie stanowiska. Prezes będący jedynym członkiem zarządu spółki, by złożyć rezygnację, będzie musiał zwołać zgromadzenie wspólników, co w praktyce może być trudne;
  • określone zostaną zasady reprezentacji spółki w likwidacji;
  • doprecyzowana zostanie kwestia odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu (odpowiedzialność solidarna przez trzy lata po podziale spółki);
  • będzie istniała możliwość składania kopii pełnomocnictw do księgi protokołów na zgromadzeniu wspólników.