Ochrona prawna firm z powodu "siły wyższej"

W jaki sposób covid-19 wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz jak sobie radzić z tymi skutkami?

Jakie są skutki galopującej epidemii coronawirusa w zakresie funkcjonowania firm?

  • Zaburzenia łańcucha dostaw
  • Ograniczenia w możliwości przemieszczania się
  • Zakazy obrotu niektórymi towarami
  • Zatory płatnicze
  • Kwarantanna i związana z nią ponadprzeciętna absencja pracowników

Te wszystkie okoliczności to tzw. „siła wyższa”, która wielu przedsiębiorcom uniemożliwia wywiązanie się z umów zawartych wcześniej. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze zewnętrznym, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec.

W sytuacji kiedy przedsiębiorstwo nie ma możliwości wywiązania się z umowy z powodu „siły wyższej” to może nie ponosić negatywnych skutków prawnych oraz finansowych. Kluczowe w takiej sytuacji jest, aby ustalić czy umowa, która nie może być wykonana nie zawierała postanowień dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Jeżeli okaże się, że umowa zawierała takie rozwiązania to one będą miały w tym przypadku zastosowanie. Jeżeli natomiast umowa nie zawiera rozwiązań, które wskazują na postępowanie w przypadku wystąpienia „siły wyższej” należy zastosować przepisy powszechnie obowiązujące, co oznacza, że przedsiębiorca który wykaże związek pomiędzy niewykonaniem umowy, a „siłą wyższą” nie ponosi odpowiedzialności.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który nie wykona umowy nie zapłaci kar, odszkodowań i będzie zobowiązany do dokończenia umowy po ustaniu „siły wyższej”. Przepisy prawa nie regulują kwestii wygaśnięcia zobowiązania czy też prawa do wypowiedzenia umowy.