Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2019 roku?

Aby pracodawca mógł ustalić, czy w następnym roku będzie płatnikiem zasiłków chorobowych, czy będzie je wypłacał jego pracownikom ZUS.

Wiele osób pyta mnie czy to oznacza, że jeżeli płatnikiem zasiłków jest ZUS to pracodawca ponosi mniej kosztów, niż jeżeli to on jest do tego zobowiązany? Otóż nie!

Różnica polega wyłącznie na tym, że w przypadku, kiedy płatnikiem zasiłków jest ZUS to pracownik ubiega się o wypłacę zasiłku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych po złożeniu przez jego pracodawcę odpowiednich dokumentów i deklaracji. Natomiast, jeżeli płatnikiem zasiłków jest pracodawca to pracownik otrzymuje zasiłek razem z wynagrodzeniem za pracę, a jeżeli w danym miesiącu przysługuje mu tylko zasiłek, bez wynagrodzenia to otrzymuje go w terminie w którym pracodawca wypłaca wynagrodzenie. Nie oznacza to jednak, że ten pracodawca ma większy koszt związany z wypłatą zasiłków, ponieważ w przypadku, kiedy to pracodawca jest płatnikiem zasiłków to kwotę wypłaconych pracownikom zasiłków chorobowych pracodawca odlicza sobie od sumy składek na ubezpieczenia społeczne, które ma obowiązek zapłacić do ZUS. Zatem finansowo nie ma różnicy dla pracodawcy, czy płatnikiem zasiłków jest ZUS, czy on. Dla pracownika oczywiście lepiej jest, jeżeli zasiłek wypłaca mu pracodawca, ponieważ otrzymuje on świadczenie w terminie wypłaty, a w przypadku wypłaty zasiłku z ZUS trzeba czasami nawet poczekać 28 dni od ostatniego dnia zwolnienia lekarskiego.

Zatem od czego zależy czy płatnikiem zasiłków jest pracodawca czy ZUS?

Decyduje o tym liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada. Jeżeli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego na ten dzień mniej niż 20 ubezpieczonych to płatnikiem zasiłków jest ZUS. Jeżeli pracodawca zgłasza na dzień 30 listopada co najmniej 20 ubezpieczonych to właśnie on w następnym roku będzie płatnikiem zasiłków.

Co ważne, przez ubezpieczonych należy rozumieć również osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia lub wykonujących pracę nakładczą, jeżeli są zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego.

Kinga Carska