Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

Pracodawcy, którzy w okresie epidemii byli zmuszeni do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracownik w okresie przestoju powinien otrzymać wynagrodzenie nie niższe niż minimalna krajowa pensja. W związku z sytuacja nadzwyczajną pracodawca ma prawo ubiegać się o dofinansowanie 50% wynagrodzeń (w wysokości minimalnego wynagrodzenia) oraz składek na ubezpieczenia społeczne, które są finansowane przez pracodawców.

Przyjmując, iż pracodawca płaci składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% to wysokość dofinansowania będzie wynosiła 1.533,09zł. Oczywiście należy uwzględnić również wymiar czasu pracy pracownika.

Pracodawca ma również możliwość obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy maksymalnie o 20% przy założeniu, że nie spowoduje to obniżenia wymiary czasu pracy pracownika poniżej ½ etatu. W takiej sytuacji wynagrodzenia, które pracownik otrzyma nie może być niższe niż minimalna krajowa pensja (po obniżeniu wymiaru czasu pracy). W takim przypadku pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, przy czym nie może być ono wyższe niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (+ składki na ubezpieczenia społeczne, które finansuje pracodawca). Ta forma dofinansowania może stanowić kwotę 2.452,27zł.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  • Kopia porozumienia z pracownikami
  • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń
  • Pełnomocnictwo (dla osoby reprezentującej pracodawcę) 
  • Umowa o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP
  • Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy
  • Oświadczenie o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych
  • Oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości
  • Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ZUS i US do końca III kwartału 2019 roku
  • Oświadczenie o nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy, skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek ZUS
  • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego firmowego, na który mają być przelane środki

Wniosek należy wysłać do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Uwaga! Bardzo ważne jest to, że we wniosku należy wskazać datę od kiedy pracodawca wnioskuje o pomoc. Ta data nie może być wcześniejsza niż od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 31 marca 2020 roku. Jest to bardzo ważne ponieważ wielu pracodawców było już w przestoju ekonomicznym przed wejściem w życie ustawy.

We wniosku nalży również wskazać tytuł z którego pracodawca ubiega się o dofinansowanie tj. przestój ekonomiczny, obniżenie wymiaru czasu pracy lub oba jednoczenie.

Wniosek wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Po otrzymaniu środków należy wypłacić pracownikom należne świadczenia oraz odprowadzić składki ZUS i podatek dochodowy.

Dokumenty należy złożyć elektronicznie.

Wzory dokumentów znajdują się na stronie praca.gov.pl