Szkolenie ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW

Szkolenie adresowane jest dla przedsiębiorców oraz pracowników komórek księgowych, finansowych, podatkowych oraz doradców finansowych i biznesowych. 

Podczas szkolenia uczestnik zdobywa wiedzę na temat analizy sprawozdania finansowego w taki sposób, aby można było wykorzystać je do zarządzania finansami przedsiębiorstwa jak i podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Wszystkie obszary tematyczne szkolenia są analizowane na konkretnych przykładach. 

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do analizy finansowej

 • istota analizy finansowej
 • techniki przeprowadzania analizy

2. Analiza fundamentalna jako podstawa analizy finansowej 

 • analiza makroekonomiczna
 • analiza sektorowa
 • analiza sytuacja 

3.Wstępna analiza finansowa sprawozdań:

 • odchylenie,
 • dynamika
 • struktura

4.Budowa sprawozdania finansowego pod kątem analizy finansowej

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Informacja dodatkowa
 • Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

5.Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

 • Analiza płynności finansowej
 • Analiza rentowności (efektywności)
 • Analiza zadłużenia
 • Analiza produktywności (sprawności działania)

6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych 

 • analiza wszystkich wariantów rachunku cash flow z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej i cyklu życia przedsiębiorstwa 

7. Analiza bilansu 

 • analiza struktury majątku i kapitału w uwzględnieniem punktu widzenia różnych interesariuszy (właścicieli, wierzycieli oraz pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem)
 • złota zasada bilansowa 

8. Analiza rachunku zysków i strat 

 • analiza finansowa poszczególnych poziomów rachunku zysku i strat 

7. Analiza strategi zarządzania finansami z uwzględnieniem wpływu wybranej strategii na wartość firmy 

Szkolenie prowadzi doświadczony analityk finansowy, wieloletni praktyk biznesowy i biegły sądowy - Kinga Carska 

Cena szkolenia: 1.200zł